|
  • پوسته سبز (پیشفرض)
  • پوسته زرد
  • پوسته نارنجی
  • پوسته آبی

نمونه کارها

بیلبورد قاشق طراحی شده توسط آی بنر
بیلبورد لایو کالا طراحی شده توسط آی بنر
بیلبورد PANA طراحی شده توسط آی بنر
بیلبورد AKAT طراحی شده توسط آی بنر